ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen:

 1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is er een overeenkomst met Skybox Sessions tot stand gekomen
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen
 4. Deze onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die van de overeenkomst
 5. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Skybox Sessions, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Skybox Sessions als van derden, alsook aan personen: ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemers dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering
 7. Skybox Sessions is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 8. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van Skybox Sessions, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.
 9. Op alle door Skybox Sessions in rekening gebrachte activiteiten is het in Nederland van toepassing zijnde Omzetbelasting tarief van toepassing.

 

Inschrijven

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via de  website: www.skyboxsessions.com.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren.
 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 6. De datum waarop Skybox Sessions de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Skybox Sessions.
 9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 10. Introducés zijn niet toegestaan lessen te volgen  Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

 

Betalen

 1. Betaling bij Skybox Sessions is alleen mogelijk via iDeal.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDeal-betaling mislukt is.
 3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Skybox Sessions de deelnemer de toegang tot desbetreffende activiteit ontzeggen.
 4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

 

Verzuim en tussentijds beëindigen

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op de gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid  tot het volgen van de desbetreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

 

Annuleren

 1. Voor  de afgenomen tickets geldt geen herroepingsrecht, het is daarom niet mogelijk om gekochte  tickets te annuleren of te ruilen.
 2. Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven aan de deelnemer 

 

Wijzigingen

 1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Skybox Sessions behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
 3. Skybox Sessions is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Skybox Sessions is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

 

Persoonsgegevens en geheimhouding

 1. Skybox Sessions en haar medewerkers behandelen alle informatie die door deelnemer wordt verstrekt, zoals persoonlijke en bedrijfssituaties als vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt in de beslotenheid van de groep.

 

Disclaimer

Skybox Sessions kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Skybox Sessions is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Skybox Sessions voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam. 

Inbox inspiration

Kersverse inspiratie, relevante tips en gratis workshop tickets: iedere maand iets moois in je digitale postvak.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If
you continue, we’ll assume that you are happy to receive the cookies on our website. Read our cookie policy.